Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde torsdag, den 12. marts 2020, kl. 18.30 I PGU Pandrup
Sted: Mødelokale på 1.sal i Jetsmark Idrætscenter

Årsagen til ekstraordinært årsmøde er vedtægtsændringer, som blev vedtaget på foreningens ordinære årsmøde den 24. februar 2020.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtændringer, jvf. nedenstående markeret med gult. Nuværende vedtægter er i sin fulde tekst nederst på siden.    
3. Evt. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i PGU Pandrup

 
På baggrund af forslag i ændring af §7 
påvirker det § 5
hvor indholdet under punkt 7 udgår og punktet Evt. bliver nr. 7 på dagsordenen.
Vedtægter PGU Pandrup
 
§1
Navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er PGU Pandrup (Pandrup Gymnastik & Ungdomsforening).
Denne består af en hovedbestyrelse og flere aktivitetsafdelinger.
Aktivitetsafdelingernes navn starter alle med PGU.
Foreningens formål er at fremme folkelig oplysende og menneskeligt udviklende fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.
Dens hjemsted er Jammerbugt Kommune.
 
§2
Foreningsledelsen for PGU Pandrup
PGU Pandrup ledes af en foreningsledelse, hvis forretningsudvalg består af:
Formand, næstformand, økonomiansvarlig og presse- og kommunikationsansvarlig. Disse 4 vælges på årsmødet.
Udover forretningsudvalg består foreningsledelsen af aktivitetsafdelingernes formænd eller en repræsentant fra aktivitetsudvalget, som skal være den samme person i et helt valgår.
Formanden leder PGU Pandrups anliggender i foreningen med hovedbestyrelsen. Denne handler alene i presserende sager, som denne derefter redegør for på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i dennes sted.
Sekretæren udfærdiger referat af hovedbestyrelsens møder. Dette sendes til hovedbestyrelsens medlemmer.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Foreningsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer deltager. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Møderne ledes af formanden eller næstformanden. PGU Pandrup tegnes af formanden sammen med et forretningsudvalgsmedlem.
Foreningsledelsens møder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af foreningsledelsens medlemmer ønsker det.
Til løsning af forretnings- og udviklingsopgaver, der ikke naturligt henhører under aktivitetsafdelingernes sædvanlige aktiviteter, kan foreningsledelsen nedsætte udvalg.
Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte underudvalg til at varetage specifikke interesser. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
Forretningsudvalget fastsætter de nærmere bestemmelser for sådanne udvalgs virksomhed.
Udvalgene har pligt til at holde foreningsledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene.
Forretningsudvalget kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
Foreningsledelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for sådanne udvalgs virksomhed.
Foreningsledelsen er bemyndiget til at optage lån i forbindelse med drift af foreningen, men medlemmerne hæfter ikke personligt.
Hvis der ikke blandt foreningsledelsen er enstemmighed for optagelse af lån, skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, eller det skal vedtages på det ordinære årsmøde.
 
§ 3
Tilhørsforhold
Foreningen er medlem af DGI Nordjylland, under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Gymnastik Forbund. Og er dermed undergivet organisationens vedtægter, samt underlagt Anti Doping Danmark og deres regelsæt.
 
§ 4
MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.
Som aktive medlemmer kan optages enhver der vedkender sig foreningens vedtægter.
I PGU Træning & Fitness afdelingen kan optages alle der er fyldt 15 år.
Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent og er først medlem, når kontingentet er betalt. Manglende betaling er lig med udmeldelse af foreningen.
 
§5
Årsmøde
Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Det ordinære årsmøde i PGU Pandrup.
Samtlige medlemmer over 14 år, der ikke er i kontingentrestance i deres afdeling har stemmeret til årsmødet.
Personvalg og indkomne forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Årsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Til vedtagelse af ændringer af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af PGU Pandrups medlemmer er fremmødt på årsmødet, og desuden at ændringer af vedtægter vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af PGU Pandrups medlemmer ikke repræsenteret på årsmødet, men ændringer af vedtægter i øvrigt er vedtaget af 2/3 af de fremmødte, indkalder ledelsen senest 5 uger efter ordinært årsmøde til et ekstraordinært årsmøde.
På det ekstraordinære årsmøde kan ændringer af vedtægter vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden for det ordinære årsmøde i PGU Pandrup:
1. Valg af dirigent.
2. Foreningsledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget
6. Valg af formand, næstformand, økonomiansvarlig og presse- og
kommunikationsansvarlig og 2 suppleanter.
Formanden og kommunikationsansvarlig vælges i lige årstal for 2 år, og næstformanden og økonomiansvarlig vælges i ulige årstal for 2 år.
Suppleanterne vælges hvert år.
7. Valg af 2 revisorer
8. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på et årsmøde, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.
Dirigenten der leder årsmødet, underskriver sekretærens referat senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.
 
§6
Ekstraordinært årsmøde
Et ekstraordinært årsmøde indkaldes, når foreningsledelsen finder det nødvendigt.
Ekstraordinært årsmøde er underkastet de i §5 nævnte bestemmelser.
 
§7
Regnskab og revision
Økonomiansvarlig i PGU Pandrup har ansvar for at der bliver ført et specificeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Økonomiansvarlig er ansvarlig for at PGU Pandrups regnskab samt udfærdigelse og rettidig indsendelse af ansøgning om tilskud efter diverse tilskudsordninger.
Der udarbejdes for hver afdeling et budget, der skal være hovedbestyrelsen i hænde til godkendelse 1. december.
Regnskaberne afsluttes pr. 31. december og fremlægges i revideret stand på de ordinære årsmøder tillige med status over PGU Pandrups aktiver og passiver.
Revisionspåtegningerne skal udvise at beholdningerne er kontrolleret og konstateret tilstede.
 
§8
Medlemmer og æresmedlemmer
Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Forslag til æresmedlemmer kan indstilles af afdelingerne til foreningsledelsens afgørelse.
 
§9
Afdelingernes virksomhed
PGU Pandrups aktivitetsafdelinger og deres medlemmer er forpligtet til at overholde PGU Pandrups vedtægter. PGU Pandrup er desuden tilsluttet DGI samt specialforbund under DIF.
Som medlemmer kan optages enhver. Eksklusion af et medlem kan ske, hvis medlemmet ikke overholder vedtægterne.
Hvert år i oktober måned afgør hovedbestyrelsen, hvilke aktivitetsafdelinger der skal være repræsenteret i foreningsledelsen.
Afdelingen afholder ordinært afdelingsmøde inden udgangen af marts måned. Indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 7 dages varsel.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Budgetorientering
5. Valg af udvalgsmedlemmer bestående af 3-7 medlemmer efter afdelingens bestemmelse.
Formanden og evt. 2 medlemmer vælges i ulige år, sekretær + evt. rest i lige år. Valget gælder for 2 år ad gangen.
6. Valg af 1 suppleant
7. Evt.
Forslag til dagsordenen skal skriftligt være afdelingsformanden i hænde senest 3 dage før.
Et medlem, der allerede er valgt ind i et af de øvrige afdelingers udvalg, kan ikke vælges til afdelingens udvalg, heller ikke, som revisor eller suppleant.
For medlemmer under 14 år har 1 forælder/værge stemmeret på afdelingsmødet.
Dirigenten, der leder afdelingsmødet, underskriver sekretærens referat senest 14 dage efter afdelingsmødets afholdelse.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder finder sted efter foreningsledelsens nærmere bestemmelse.
Sekretæren udfærdiger mødereferater, der tilsendes udvalgets medlemmer.
 
§ 10
Samarbejde med andre afdelinger i PGU Pandrup, foreninger, organisationer,
styrelser, institutioner, Jammerbugt Kommune og virksomheder.
Hovedbestyrelsen kan samarbejde med ovenstående, som har til formål at fremme fælles formål, herunder afholdelse af arrangementer og igangsætning af aktiviteter af såvel idrætslig, som social og kulturel karakter, til gavn for foreningens medlemmer og samfundet.
Hovedbestyrelsen skal til fremme af sådanne formål inddrage de relevante aktivitetsafdelinger.
 
§ 11
PGU Pandrups opløsning
Bestemmelse om PGU Pandrups opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinært årsmøde, hvor mindst halvdelen af PGU Pandrups stemmeberettigede medlemmer er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte kan vedtage PGU Pandrups opløsning. Såfremt, et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes der til et nyt ekstraordinært årsmøde. Dette ekstraordinære årsmøde er beslutningsdygtigt med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Opløses foreningen overgår dens aktiver samt formue til uddannelse af instruktører og foreningsledere indenfor folkeoplysningslovens område
Nærværende vedtægter er godkendt på et ekstraordinært årsmøde, den 12. dec. 2013 og et ekstraordinært årsmøde, den 28. dec. 2013.
 
Dirigent: _______________
            Henning Nielsen
 
PGU Pandrups foreningsledelse bekræfter vedtagelse af foranstående vedtægter:
 
Bestyrelsen for PGU Pandrup bekræfter vedtagelsen af foranstående vedtægter
 
Peter Sigen                                    Anette Christiansen                        Claus Ræbild Jensen
 
 
Jørgen Mogensen                           Anitta Jakobsen                            Steen Bjørn Pedersen

Inger Kristensen